Sunday, April 3, 2011

PENULISAN INDIVIDU PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN PINTAR CERDAS

Definisi Pelajar Pintar Cerdas

Terdapat pelbagai pandangan dan pendapat mengenai konsep pelajar pintar cerdas ini. Stanford Binet (1916), orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “The Stanford-Binet Test” telah memberikan definisi pintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami, membuat pertimbangan dan penaakulan dengan baik. Lewis Terman (1916), pula memberi definisi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan untuk berfikir secara abstrak. Di samping itu, Marland (1972), telah mengemukakan satu definisi pelajar pintar cerdas yang diterima pakai oleh Jabatan Pendidikan Negara, Amerika Syarikat pada tahun 1972.

Di England, pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan, muzik , lukisan atau seni persembahan.

Di dalam mengenal pasti pelajar pintar cerdas definisi bagi pelajar pintar cerdas adalah perlu relatif terhadap program yang hendak dibangunkan. Ia adalah penting agar produk yang bakal diperolehi nanti bertepatan dengan matlamat dan kehendak program serta selari dengan kurikulum yang akan ditawarkan. Jadi kebanyakan pihak sekolah membuat definisi tersendiri ke atas pelajar pintar cerdas berdasarkan program yang akan dilaksanakan. Secara teknikal, di dalam pentaksiran pelajar pintar cerdas, kumpulan pelajar tersebut di kategorikan dalam individu yang memperolehi skor tinggi bagi ujian IQ ataupun berprestasi cemerlang di dalam akademik serta cenderung terhadap kepintaran sesuatu bidang.

Pengenalpastian dan pentaksiran bagi pelajar pintar cerdas adalah suatu proses menandakan pelajar pintar cerdas mengikut kategori kepintaran khusus mereka. Ianya bukanlah suatu proses untuk membangunkan kepintaran dan kebolehan para pelajar tersebut. Bagi kesemua ciri-ciri pintar cerdas juga dikatakan sebagai kecenderungan khusus. Pintar cerdas adalah satu anugerah yang membuka jalan dalam membangunkan kebolehan spesifik, bakat dan kecenderungan. “ Talent “ adalah kebolehan spesifik seperti kebolehan di dalam bidang muzik, politik, seni dan banyak lagi bidang.

Kriteria Pengenalpastian
Gardner ( 1996 ) memberi penekanan pelbagai faktor di dalam setiap prosedur pengenalpastian dan pentaksiran yang dibangunkan ke atas pelajar pintar cerdas. Teori kemanusiaan perlulah menjadi ciri utama di dalam setiap prosedur yang dibina. Walaupun begitu, prosedur ataupun kaedah pengenalpastian dan pentaksiran yang diguna pakai pada ketika itu masih diragui ketepatan keputusannya. Kualiti pengukuran juga boleh dipertikaikan. Ini kerana tidak terdapat satu piawaian yang boleh menentukan kesahan dan kebolehpercayaan di dalam prosedur atau pendekatan yang digunakan itu. Maka apa juga pendekatan yang digunakan pada masa itu akan menimbulkan isi kesahan dan kebolehpercayaan ke atas keputusan yang diperolehi. Rentetan daripada permasalahan yang timbul, pelbagai usul dan cadangan telah diutarakan. Oleh kerana dikalangan individu yang pelbagai terdapat bermacam-macam kebolehan dan kepintaran satu standard piawaian telah ditetapkan kriterianya dari segi ujian yang dilaksanakan, gred yang digunapakai oleh pihak sekolah, rujukan, ujian kreativiti dan banyak lagi.

Mengenalpasti Pelajar Pintar Cerdas Di Dalam Populasi
Proses mengenalpasti individu pelajar pintar cerdas dan kecenderungan spesifik mereka sebenarnya sesuatu perkara yang sukar dan mencabar. Di sebabkan ada sesetengah bentuk prosedur ataupun pendekatan yang digunakan tidak mebuat pengujian secara holistik ke atas kriteria-kriteria yang sepatutnya, maka telah berlaku situasi terlepas pandang ke atas segelintir pelajar yang sepatutnya tergolong dalam kumpulan pelajar pintar cerdas. Frasier ( 1994 ), telah menulis satu kaedah dan prosedur dalam mengenalpasti kanak-kanak pintar . Beliau mengambil kira kebolehan spesifik di kalangan populasi minoriti. Ini bermaksud setiap instrumen yang diberikan kepada para pelajar akan mengandungi bidang-bidang pengujian yang dipisahkan mengikut pelbagai kecenderungan. Menurut ‘ The National Association For Gifted Children Communittee On Special Population ‘ , dalam menegenalpasti dan mentaksir pelajar pintar cerdas, golongan ini merupakan kanak-kanak yang mempunyai pencapaian akademik yang luar biasa daripada kanak-kanak yang pandai yang dibangunkan kebolehannya. Jadi satu prosedur yang praktikal haruslah digunakan agar keputusan yang diperolehi adalah bertepatan dan sahih. Sebagai panduan dan memudahkan proses pengenalpastian dan pentaksiran dibuat, terdapat tiga pendekatan yang telah diperkenalkan. Antaranya ialah :
a ) Standard Score Method
 Merangkumi kesemua teori yang relevan dengan program yang ingin dibangunkan
 Digunakan untuk mengenalpasti beberapa gabungan kecenderungan
 Mementingkan hak ekuiti pelajar
b ) Multiple Cutoff Method
 Mengambil kira skor pelajar – jika pelajar melepasi had markah ujian yang telah ditetapkan secara automatik dia akan terpilih ke dalam program.
 Pendekatan ini mempunyai kelemahan kerana set pelajar yang dipilih adalah secara rambang, tidak mempunyai bukti yang mencukupi begitu juga dengan sumber rujukannya yang terlalu limit.
c ) Multiple Regression Method
 Menghubungkaitkan beberapa pendekatan yang digunakan di dalam proses pengenalpastian.
 Mencari satu hubungkait di dalam gabungan pendekatan dengan mengukur pencapaian pelajar di awal dan di akhir program.
 Pendekatan ini adalah berdasarkan andaian/anggapan daripada sintesis bagi data pengenalpastian yang dibuat mempunyai hubungan yang tepat bahawa pelajar tersebut akan berjaya di dalam program.

Mengenalpasti Kebolehan Spesifik
Bagi mengenalpasti kecenderungan pelajar di dalam sesuatu bidang secara spesifik Feldhusen ( 1999 ), mencadangkan kebolehan dan kepintaran individu pelajar adalah menerusi akademik, seni, vokasional dan aktiviti sosial. Antara beberapa set diagnostik pengenalpastian dan pentasiran yang boleh digunakan adalah :

a ) Scale For Rating The Behavioral Characteristics Of Superior Students oleh Renzulli
 Terdapat 10 kemahiran yang dinilai di dalam set ini. Penilaiannya merangkumi kecenderungan di dalam seni, muzik, drama, pembelajaran, kepimpinan, motivasi, ketepatan di dalam komunikasi, kreativiti, perancangan dan kebolehan ekspresi.
b ) Academic Rating Scale
 Menilai keseluruhan kepintaran bagi akademik, sebagai contoh kepintaran di dalam matapelajaran matemati, sains, bahasa dan lain-lain matapelajaran
c ) The Vocational – Technical Rating Scale oleh Feldhusen
 Set ini menilai kecenderungan pelajar di bidang agrikultur, perniagaan dan aktiviti interpersonal
d ) Gardner,s Multiple Intelligence Framework
e ) Multiple Intelligence Assesment Technique oleh Udall dan Passe

Merancang pentaksiran
Kita telah memahami ciri-ciri mereka yang pintar cerdas. Pengetahuan ini sangat berguna untuk membantu kita memerhatikan dan memahami diri kita, rakan kita, keluarga kita ataupun mana-mana individu agar dapat mengenalpasti individu-individu terutamanya pelajar kita sama ada mereka benar-benar cerdas atau berbakat. Untuk itu pentaksiran atau penilaian hendaklah dibuat terhadap golongan ini. Menurut Miller (1978) terdapat tiga persoalan yang harus dijawab semasa merancang untuk menjalankan pentaksiran ini.
1. Kenapa hendak dinilai?
2. Apa yang hendak dinilai?
3. Bagaimana hendak menilai?Kenapa hendak dinilai ?
Proses-proses pentaksiran dan penilaian terhadap golongan pelajar ini dibuat dengan tujuan untuk :
1. Mengenalpasti bakat dan kepintaran yang diperolehinya - Di sini , guru juga dapat mengenalpasti kecenderungan mereka ke dalam sesuatu bidang. Selain itu juga dapat mengetahui sejauh mana kemahiran atau bakat yang dimilikinya serta aras kemahiran semasanya. Penilaian hendaklah merangkumi kekuatan dan kelemahan pelajar. Ini adalah sebagai panduan untuk guru menyediakan pengalaman pendidikan dan juga perkembangan sosial pelajar berkenaan.
2. Perancangan kurikulum – Setelah guru mengetahui aras kemahiran semasa dan kecenderungan seseorang pelajar, mudah bagi seseorang guru untuk membuat perancangan kurikulum untuknya. Memang tidak diwujudkan lagi kurikulum khas untuk golongan pelajar seperti ini. Apa yang seseorang guru boleh buat adalah memberikan projek atau aktiviti yang mencabar berbanding rakan sebayanya berdasarkan kepada tahap kemahiran semasa pelajar berkenaan di dalam sesuatu perkara. Dengan kata lain guru akan memberikan kerja yang sesuai dengan kecenderungan pelajar berkenaan.
3. Klasifikasi – Pelajar ini akan diklasifikasi sebagai pelajar berbakat di kalangan rakan sebaya mereka . Jika terdapatnya aktiviti-aktiviti yang bersesuaian maka golongan ini akan dilibatkan berdasarkan kepada kecenderungan mereka.
4. Penentuan program – Tidak semestinya semua program bersesuaian dengan seseorang pelajar tetapi sesuai dengan pelajar yang lain. Setelah dikenalpasti melalui penilaian dan pentaksiran yang guru jalankan maka mudah bagi guru untuk menentukan program-program yang wajar pelajar ini ikuti.
Apa yang hendak dinilai?
Setelah seseorang guru mengenalpasti pelajar melalui pemerhatian, maka pelajar yang dijangkakan berbakat dan cerdas ini perlu melalui siri pentaksiran dan penilaian yang dapat mengenal pasti bidang atau domain yang dimilikinya. Ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa adakah kemahiran yang dimilikinya didalam sesuatu bidang tersebut adakah bersesuaian dengan umurnya ataupun menjangkau daripada yang sepatutnya. Untuk itu seseorang guru perlu mendapatkan pandangan daripada pakar-pakar yang berkaitan dengan bidang-bidang berkaitan.

Bagaimana hendak menilai?
Setelah difahami definisi pintar cerdas dan berbakat serta setelah memahami ciri-ciri pelajar pintar, cerdas dan berbakat (PCB) pendidik boleh mengenalpasti pelajar-pelajar PCB untuk disediakan pendidikan yang sesuai dengan keperluan unik mereka. Terdapat dua tahap didalam proses identifikasi siapakah pelajar yang perlu kepada pendidikan khas pintar cerdas.

a. Tahap pertama
Proses mendapatkan maklum balas dari semua pihak dalam bentuk pencalonan pelajar. Pencalonan boleh dibuat oleh ibu bapa, guru, rakan-rakan, dan diri pelajar itu
sendiri. Pencalonan boleh dibuat dengan menggunakan senarai semak (check-list) dan skala pemarkahan (rating scales).

b. Tahap kedua
Proses mengenalpasti bidang-bidang atau domain kecerdasan serta
tahap kecekapan pelajar terbabit dalam bidang tersebut. Pada tahap ini pelajar
yang dicalonkan akan ditaksir oleh pakar untuk menentukan kemampuan pelajar
dalam bidang/domain berkenaan pada ketika itu.
Alat-alat penaksiran termasuklah ujian kecerdasan (IQ), ujian kompetensi, ujian
bagi menentukan domain kecerdasan dengan menggunakan ujian kecerdasan
pelbagai (Multiple Intelligence-MI). Selain itu, pada tahap ini penilaian pakar juga boleh/perlu diambil kira bagi menentukan domain serta tahap kecerdasan seorang pelajar. Contohnya penilaian seorang pelukis untuk menentukan domain bakat dan tahap kecerdasan seorang pelajar yang berbakat dalam lukisan.
Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
Kanak-kanak pintar cerdas boleh dibantu melalui tiga jenis program: pengasingan, pemecutan (acceleration) atau pengayaan.Dalam program pengasingan, kanak-kanak diasingkan daripada rakan sebaya di mana mereka disediakan kurikulum khas yang mampu menggalakkan kebolehan istimewa mereka. Pengasingan ini bertujuan mengeluarkan kanak-kanak daripada kelas biasa yang tidak dapat membantu perkembangannya secara optima.
Program pemecutan pula boleh dilaksanakan dengan dua cara. Satu cara ialah dimana kanak-kanak ini dikeluarkan daripada bilik darjah mereka untuk subjek-subjek spesifik. Mereka dimasukkan ke kelas pada peringkat lebih tinggi yang sesuai dengan perkembangan mereka untuk subjek tersebut. Mak a mereka akan belajar dengan murid atau pelajar yang lebih tua daripada mereka. Cara kedua ialah di mana murid tersebut disediakan dengan rancangan khas dalam kelas yang sama. Rancangan ini membantu mereka belajar sesuatu bidang kemahiran mereka pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan rakan sebaya.
Program pengayaan melibatkan pendekatan yang menyediakan pengalaman pengayaan sama ada di dalam kelas atau di luar kelas. Misalnya aktiviti tambahan seperti lawatan ke muzium atau perpustakaan Negara. Selain itu guru boleh merancang projek atau aktiviti lain yang memrlukan murid mencari maklumat yang lebih mendalam tentang sesuatu topic dan dilakukan oleh murid secara bersendirian.

PTS
Pada tahun 1996, perlaksanaan Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS) yang merupakan salah satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan,. Penilaian ini hanya melibatkan kumpulan pelajar Tahun Tiga yang berada disekolah rendah sahaja. Apabila pelajar yang berjaya memperolehi keputusan pada tahap maksimum di dalam penilaian ini, ia seterusnya akan menduduki ke Tahun 5, tanpa perlu mengikuti persekolahan di Tahun 4. Walau bagaimanapun, penilaian ini hanya di laksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja dan ianya telah dimansuhkan pada tahun 2000.
Ujian Aptitud UPSR

Mesyuarat jawatankuasa Perancangan Pendidikan Ke – 190 2008 telah memutuskan perlaksanaan UJIAN APTITUD bagi murid tahun enam mulai 2009. Tujuannya adalah untuk mengukur kebolehan semula jadi ( innate ability ) dan kebolehan yang diperolehi ( acquired ability ) daripada pengalaman dan persekitaran pembelajaran. Ujian ini juga dapat membantu guru dalam mengenalpasti bakat, minat dan potensi murid untuk mengikuti pembelajaran. Bahasa yang digunakan di dalam ujian ini adalah berdasarkan aliran sekolah masing-masing.
Ujian ini berbentuk objektif yang mengandungi sejumlah 61 soalan dengan peruntukkan masa 1 jam 30 minit. Struktur soalan terbahagi kepada 3 bahagian :
A ) Bahagian 1 : Kemahiran Berfikir ( 20 item )
B ) Bahagian 2 : Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan ( 20 item )
C ) Bahagian 3 : Minat, kecenderungan dan kesediaan ( 21 item )


Program Permata Pintar
Pada bulan Mac 2009 bertempat di UKM, telah dilancarkan satu program iaitu Program PERMATA Pintar yang merupakan satu usaha murni bertujuan untuk mengenal pasti pelajar pintar cerdas yang berada di seluruh Malaysia. Ia bertujuan untuk menyediakan satu program yang boleh membina suasana pembelajaran yang dapat merangsang minda mereka untuk terus menjadi insan yang kreatif dan inovatif selari dengan keperluan negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Program ini merupakan salah satu kaedah yang dapat membantu anak-anak pintar cerdas untuk terus menerima kaedah pembelajaran yang berbeza bagi membantu mereka menjana pembentukan budaya ilmu baru dan membentuk rasa cinta terhadap pengetahuan sehingga dapat menjadikan mereka khazanah negara yang begitu berharga.
Dalam pada masa yang sama, beberapa negara termasuk di negara Cina, Amerika Syarikat, Perancis, Thailand, dan Singapura menyediakan program sedemikian bagi pelajar dinegara-negara tersebut menimba ilmu khususnya yang pintar cerdas. Daripada pemerhatian dan lawatan yang telah dilakukan di negara-negara maju, kami seterusnya telah merancang mengenai pelaksanaan program cuti sekolah untuk kanak-kanak pintar cerdas dengan kerjasama Johns Hopkins University-Center for Talented Youth di Amerika Syarikat. Seterusnya usaha bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilakukan dengan gigih melalui dua ujian saringan yang sangat teliti iaitu Ujian Permata Pintar UKM 1 dan UKM 2.
Semasa di program Perkhemahan Cuti Sekolah, mereka telah diberikan peluang untuk mengikuti salah satu dari sembilan kursus yang di tawarkan mengikut umur mereka. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti Kriptologi, Pengenalan kepada Robotik, Reka cipta, Penaakulan Mantik, Menjadi Saintis, dan pelbagai kursus penulisan yang menggalakkan perkembangan minda yang kreatif. Pelajar telah diasak untuk mencabar minda mereka dan berfikir di luar kotak (think outside the box), menukar cara mereka menyelesaikan masalah dari satu format yang linier kepada penyelesaian yang pelbagai. Justeru, mereka bukan sahaja diasah mindanya supaya menjadi tajam, malahan juga dibantu untuk membentuk keperibadian unggul agar menjadi seorang insan cemerlang di masa hadapan. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang sukar terutamanya apabila program yang dijalankan mengambil masa hanya tiga minggu sahaja.
Program perkhemahan tersebut juga telah dilaksanakan sebagai satu program pembelajaran yang holistik. Program ini mendedahkan pelajardengan pelbagai aktiviti rekreasi yang mencabar kebolehan mereka, di samping mendedahkan mereka kepada aktiviti kerohanian, sukan dan kebudayaan. Dalam pada itu itu, usaha berterusan telah di rancang bagi menampung minat belajar dan membantu mereka mengatasi kesan "big fish in a little pond" yang pernah dilalui oleh pelajar-pelajar berkenaan dalam suasana sistem pendidikan yang biasa.
Untuk tujuan itu, pihak Pusat PERMATA Pintar Negara yang telah ditubuhkan di UKM telah merancang beberapa aktiviti di antaranya ialah :
a. mengadakan latihan dalam talian untuk pelajar-pelajar yang telah menghadiri program Perkhemahan Cuti Sekolah pada tahun 2009
b. mengadakan Alumni PERMATA Pintar UKM sebagai satu platform pembinaan jaringan antara pelajar pintar cerdas, ibu bapa mereka serta guru-guru yang telah menghadirkan diri dalam program Perkhemahan Cuti Sekolah tahun lepas
c. menjalankan program mentoran antara pelajar pintar cerdas tersebut bersama guru pembimbing yang telah dilatih semasa perkhemahan dijalankan
d. Membina e-mail kumpulan bagi memudahkan setiap pelajar pintar cerdas berhubung antara satu sama lain, dan
e. Menyediakan bulletin bulanan yang akan disebar kepada setiap pelajar, guru, sekolah dan individu yang terlibat bagi memaklumkan perkembangan yang berlaku dalam pendidikan pintar cerdas di Malaysia dan di luar negara.
Walaupun program PERMATA Pintar baru sangat ditubuhkan, namun pencapaiannya adalah begitu membanggakan. Oleh yang demikian, satu program pembelajaran formal di sebuah sekolah akan diperkenalkan dan dikenali sebagai Akademi PERMATA Pintar Negara. Semasa berada di Akademi berasrama penuh ini, pelajar akan mengikuti pembelajaran arus perdana seperti pelajar-pelajar lain. Namun, pada masa yang sama mereka juga akan diberi peluang untuk mengambil beberapa peperiksaan antarabangsa seperti SAT, Advance Placement atau O dan A level mengikut kemampuan masing-masing. Keadaan ini akan memberikan mereka satu "safety net" yang luas bagi meneruskan pengajian mereka di universiti-universiti terkemuka di dunia. Mereka memerlukan satu sistem pembelajaran unik yang dapat merangsang minat, kebolehan berfikir, motivasi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Justeru, satu program khusus perlu dijana untuk terus menerapkan minat mereka untuk belajar secara berterusan.
Kategori pelajar bagi ujian dalam talian UKM1 merupakan saringan pertama untuk mencari pelajar-pelajar pintar cerdas berusia 8 hingga 15 tahun bagi menyertai Program PERMATApintar Negara terdiri daripada:
• Pelajar berusia 9-15 tahun untuk program Perkhemahan Cuti Sekolah PERMATApintar Negara 2011 di Universiti Kebangsaan Malaysia.
• Pelajar beragama Islam berusia 8 tahun (darjah 2 pada tahun 2011) untuk program Permata Insan di Universiti Sains Islam Malaysia.
• Pelajar berusia 15 tahun (tingkatan 3 pada tahun 2011) untuk menyertai program Pendidikan Menengah Tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2012.
Kesimpulannya, walau apapun standard atau pendekatan serta kaedah yang digunapakai di dalam mengenalpasti dan mentaksir kanak-kanak pintar cerdas ini, peranan penting dan tanggungjawab utama adalah terletak pada guru, agar tiada seorang pun individu murid yang dinafikan haknya.


RUJUKAN

Becker, K. A. (2003). History of the Stanford-Binet intelligence scales: Content and
psychometrics.(Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition Assessment Service
Bulletin No. 1). Itasca, IL: Riverside Publishing.

Brualdi, A, C. (1996) 'Multiple Intelligences: Gardner's Theory. ERIC Digest', Eric
Digests,[http://www.ericdigests.org/1998-1/multiple.htm. Accessed June 15, 2008]

Feldhusen, J. F. (1994). Learning and cognition of talented youth.In J. Van Tassel-Baska (Ed.),
Comprehensive curriculum forgifted learners (pp. 17-28). Boston: Allyn & Bacon.

Frasier, M. M., & Passow, A. H. (1994). Toward a new paradigmfor identifying talent potential
(RM9412). Storrs: Universityof Connecticut, the National Research Center on the Gifted
and Talented.
Haliza Hamzah, Joy N.Samuel (2009), Perkembangan Kanak-kanak. Penerbit Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.


Hasan Mohd Ali (2007), Mendidik Anak Pintar Cerdas. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

Marland, S., Jr. (1972). Education of the gifted and talented. (Report to the Congress of the
United States by the U. S. Commissioner of Education). Washington, DC: U.S.
Government Printing Office.


Mok Soon Sang (2010), Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd. Ipoh.

Retrieved January 17, 2011from http://psychclassics.yorku.ca/Terman/terman1.htm

No comments:

Post a Comment